Av mig

Skrivet av mig på annat håll:

Redaktör för antologin ”På toppen av tidens våg – Anne-Marie Lindgren 70 år”

AMLDenna bok är en gåva till Anne-Marie Lindgren på hennes 70-årsdag. Den försöker ge några svar på de frågor hon själv ägnat ett helt politiskt liv: Hur ska vi förstå dagens verklighet? Och vilka är de socialdemokratiska svaren?

Medverkande: Kajsa Borgnäs, Ingvar Carlsson, Klas Gustavsson, Katrine Kielos, Marika Lindgren Åsbrink (red), Stefan Löfven, Erik Nilsson, Anders Nilsson, Örjan Nyström, Kjell Rautio och Jenny Wrangborg.

Läs mer eller beställ här!

Medverkar i antologin ”Nationalekonomi för vänstern” (red Peter Gerlach)

I det offentliga samtalet presenteras ofta national­ekonomisk forskning på ett sätt som kan ge intrycket att mindre statliga regleringar och mer privata lösningar är vetenskapens universalverktyg. Den här bil­den gör dock inte nationalekonomin rättvisa. I själva verket kan den nationalekonomiska forskningen användas för att försvara såväl aktiv jämställdhetspolitik och små inkomstklyftor som en ambitiös offentlig sektor. Men hur ser dessa nationalekonomiska analyser ut?

Läs mer eller beställ här!

Medverkar i antologin ”Netroots – en progressiv bloggrörelse som sätter agendan” (red. Johan Ulvenlöv)

Tongivande bloggare berättar här hur den mediala spelplanen har förändrats i och med bloggarnas inträde och hur nätrötterna nu sätter agendan. Netroots utmanar högerns monopol i media och på ledarredaktionerna, och kan också jobba runt högerns ekonomiska resurser och inflytelserika lobbygrupper.

Läs mer eller beställ här!

Medverkar i antologin ”Den grå vågen – tankar om en ny socialdemokrati” (red. Katrine Kielos)

Att det finns ett grundläggande problem med svensk socialdemokrati är nog de flesta eniga om. Socialdemokratin håller på att förlora en gammal identitet, men utan att ha hittat eller utvecklat en ny. Någon tydlig berättelse om framtida inriktning finns knappt och har man ingen berättelse – ja då har man inte heller något att leva upp till.

Läs mer eller beställ här

——

Medförfattare tillsammans med Anne-Marie Lindgren till ”Systrar, kamrater!”

I denna bok möter vi några av de mest exceptionella bland fackets och politikens kvinnliga pionjärer i arbetarrörelsens barndom, en del rätt så välkända, andra alls inte omskrivna. Men de förtjänar att bli ihågkomna, inte alltid för vad de faktiskt uppnådde, utan för vad de startade. Två faktorer bestämde både kvinnornas egna livsvillkor och deras politiska arbete: klass och kön. Klass och kön analyseras ofta separat, men i människors liv är de naturligtvis sammanvävda, vilket kvinnorna i den tidiga arbetarrörelsen mycket tydligt illustrerar. Att försöka visa på denna dubbelhet, med de komplikationer den skapar, är också ett av syftena med boken. Läs mer eller beställ här

Min magisteruppsats i nationalekonomi publicerades i förkortad version i Ekonomisk debatt, nr 6 2007, ”Vad förklarar Sverigedemokraternas framgång?”

Valet 2006 blev en stor framgång för Sverigedemokraterna. I artikeln undersöks sambanden mellan partiets resultat i kommunvalet detta år med en rad andra variabler av främst socioekonomisk art. Syftet är att undersöka om oro för ökad konkurrens på arbetsmarknaden och s k välfärdschauvinism kan vara tänkbara skäl att välja ett parti som Sverigedemokraterna. Resultaten pekar på samband mellan Sverigedemokraternas valresultat och bl a arbetslöshets- och utbildningsnivå, andelen utomeuropeiskt födda, anmälda brott och ohälsotal. Det finns även vad man kan kalla en positiv Skåneeffekt.

Gratis här!

En forskningsöversikt om a-kassan, på uppdrag av Arbetarrörelsens tankesmedja

Forskningen visar inte entydigt att sänkt a-kassa med självklarhet leder till fler jobb och minskad arbetslöshet. I denna studie granskas dels den ekonomiska, dels den sociologiska forskningen om sambandet mellan a-kassans storlek och nivån på arbetslösheten. De två forskningsområdena kommer ofta till delvis olika slutsatser om de viktiga orsakerna till varför människor får arbete eller förblir arbetslösa.

Gratis här!

Den unge socialdemokratens guide till klyftorna i Stockholm.

Klassklyftorna i huvudstaden beskrivna medelst ganska många diagram.

Gratis här!

Annons