En tusenlapp mindre till kvinnorna

Mellan 2006 och 2009 har gapet mellan mäns och kvinnors månadsinkomster ökat med hela 1066 kronor, visar de rödgröna i en ny rapport.

”De ökade inkomstskillnaderna beror inte på förändringar i löneutvecklingen. Tvärtom [har] timlöneskillnaden mellan kvinnor och män […] minskat något under perioden. Skillnaden kan inte heller förklaras genom förändringar i andelen heltidsarbetslösa kvinnor respektive män. Tvärtom har den snabbt stigande arbetslösheten drabbat män i högre grad än kvinnor”, skriver man i rapporten (även om det kan tilläggas att den senare utvecklingen möjligen kan ha vänt – nu rapporteras sjunkande sysselsättning för kvinnor, och stigande för män).

Det är istället regeringens försämringar av arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen som är förklaringen till de ökande inkomstklyftorna mellan könen. ”Gruppen kvinnor har drabbats hårdare av lägre ersättningsnivåer och strängare villkor för ersättning, eftersom de oftare än gruppen män är visstidsanställda, deltidsarbetande, föräldralediga, långtidssjukskrivna och ensamstående med försörjningsansvar för barn.”

Ska man vara noga är det inte vilka kvinnor som helst som drabbas av dessa försämringar. Det är arbetarklassens kvinnor. Hälften av alla LO-kvinnor, och två tredjedelar av de ej fackligt anslutna arbetarkvinnorna, jobbar deltid (de två nedanstående bilderna kommer från LO:s rapport Arbetstider 2009).

Denna deltid är till stor del ofrivillig. 66 procent av LO-arbetarna som jobbar deltid gör det ofrivilligt. Det betyder antagligen att en stor del av dem behöver a-kassa på deltid.

Det är alltså främst kvinnor och LO-arbetare som drabbas av att regeringen kraftigt försämrat möjligheterna till a-kassa på deltid. Men det slutar inte här. Regeringens försämringar av sjukförsäkringen (sänkt ersättning och sänkt tak) drabbar också kvinnor hårdast, eftersom kvinnor har betydligt fler sjukdagar än män. Och återigen, det gäller framför allt arbetarklassens kvinnor (bilden från LO:s rapport Långtidssjukskriven – och sedan?)

Det är också en överväldigande majoritet kvinnor bland dem som utförsäkrats ur sjukförsäkringen – två tredjedelar av de som utförsäkrats och skrivit in sig på Arbetsförmedlingen är kvinnor.

Utöver detta kan läggas till att regeringen sänkt taket i den tillfälliga föräldrapenningen. Eftersom kvinnor oftare än män VAB:ar drabbas de oftare av detta (och, eftersom det handlar om en taksänkning, drabbar det framför allt mer högavlönade kvinnor).

På det stora hela – inte så fräscht.

Många har skrivit om detta – läs gärna Friederike Gerlach och Ulrika Falk och Stefan Wikén och Alexandra Einerstam och Martin Moberg. Läs också Kajsa Borgnäs och Nalin Pekgul om att det måste bli ett slut på manspolitiken. Andra bloggar om , , , , . Intressant och Netroots.

19 kommentarer

Under Arbetsmarknad, Borgerligheten, Kön, Klyftor, Socialförsäkringar

19 svar till “En tusenlapp mindre till kvinnorna

 1. Ping: Arbetslösheten 9.8% – Vad gör den moderata alliansen? « Claeskrantz.se

 2. Roger

  Kan man sammanfatta problemet så här:
  Kvinnor arbetar i genomsnitt mindre än män. När då arbete lönar sig mer än bidrag så kommer inkomstklyftorna med automatik att öka.

  Om det är problemet – vilket är då lösnignen?

  a) Att få fler kvinnor att arbeta mer, eller
  b) Att höja bidragen och göra det mindre lönsamt att arbeta?

  Många av de där faktorerna som du nämner brukar ju tas som tecken på ojämstäldhet. Ska regeringar verkligen anpassa sin politik till hur ojämställt föräldrar tar ut ledighet för att åstadkomma likhet i inkomstutfall?

  Och är verkligen likhet i utfall verkligen viktigare än likhet i möjligheter? Som jag ser det är ingen av de orsaker till olikheterna i utfall som du nämner en fråga om olikheter i möjligheter för män och kvinnor – eller missar jag något där?

  • Marika

   Du resonerar som om det vore ett fritt val att arbeta eller vara arbetslös, frisk eller sjuk. Det är det inte.

   Höjda ersättningsnivåer (det handlar inte om bidrag) är bara en del – en annan del av en politik för större frihet är att se till att människors kön eller klass inte avgör vilka möjligheter de har på arbetsmarknaden. Det borde också läggas stor kraft vid att inga jobb ska göra dem som jobbar sjuka.

   • Roger

    Varför ska man inte jobba när man är sjuk om inte sjukdomen helt tar bort ens arbetsförmåga?

    Själv brukar jag jobba halvdag (oftast hemifrån) om jag sjuk och så tar jag resten som flexledighet.

    Kan vi inte utgå ifrån att arbetsmarknaden inte enbart består av människor som står vid löpande bandet?

    Jag tror naturligtvis inte att sjukdom är ett fritt val, men jag måste erkänna att jag är lite brydd över att kvinnor är så överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken, men ändå tycks ha hälsa att i genomsnitt leva längre än män. Det behöver inte hänga ihop, men erkänn att det är en aning paradoxalt?

    Personligen tror jag att de höga sjuktalen för kvinnor hänger ihop med att för många kvinnor tar hela ansvaret hemma. Det är också det som är det största skälet till att så många kvinnor väljer att arbeta deltid.

    Jag vet inte om jag tycker att samhället bör subventionera att kvinnor väljer att vårda friska män och halvvuxna barn i hemmet – när det verkar få sådana konsekvenser för jämställdhet och hälsa.

 3. Martin

  Jag har alltid känt mig hemskt överkörd och ofta frågat mig, vem tar tillvara på den vita medelålders mannens intressen? 🙂

  Nu vet jag.

 4. Ping: Kapitalismen – en kärlekshistoria… « Ett hjärta RÖTT

 5. Det är en jätteviktigt fråga och det handlar om så mycket mer än om lika lön för lika arbete. Så långt förstår de flesta. Det handlar om vilkoren för förvärvsarbete, om den segregerade arbetsmarknaden, om fördelningen av det obetalda hemarbetet och hur det påverkar bidragsnivåer.
  Alliansen har svikit kvinnorna. Just nu har vi fyra förlorade åren för jämställdheten bakom oss.

 6. Det är något fundamentalt fel på det sätt vi ser på arbete idag. Med detta menar man bara lönearbete. Men kvinnor, för det är oftast kvinnorna som har ansvaret i hemmen, arbetar väldigt mycket hemma också – obetalt. Hur skulle det vara om man insåg att massor av det arbete som kvinnor gör utan att få betalt för det är nödvändigt för samhällets fortbestånd?

  Det var detta problem som en växande offentlig sektor var svaret på. Den fungerade så att den omfördelade pengar från männen till kvinnorna. I denna sektor fick kvinnor för första gången i världshistorien betalt för det vanliga vardagliga kvinnoarbetet. Nu håller vi på att göra alltmer av detta till gratisarbete igen. Det är så man backar historien i det här avseendet. Klart att kvinnorna därmed får det sämre ekonomiskt.

 7. Kurt Persson

  Min dotter tjänar 19000:- minus skatt 4221 =14780 efter skatt i dag.
  Föräldrapenning i dag 0,8×0,97×19000=14667- skatt3952=10715 efter skatt
  Detta är c:a 72% av lönen att leva på .
  Kan någon uttala sig om läget efter röd-grön seger i valet.

 8. Roger skrev:”Själv brukar jag jobba halvdag (oftast hemifrån) om jag sjuk och så tar jag resten som flexledighet.”. Ja just det….

  • Marika

   Jo den politiska analysen blir ju enklare om man tror att alla är som en själv – aldrig sjukare än att man kan jobba en halvdag, och med full möjlighet att flexa resten… herregud.

 9. Martin H

  Det finns mycket att säga om detta, men den sammanfattande “analysen” som görs är verkligen undermålig.

  ”• Jobbskatteavdraget har ökat inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Regeringens samlade skattepolitik har gynnat gruppen män som fått mer än kvinnorna.” – Skatten har sänkts lika för båda könen, vad skulle ”lösningen” på detta vara, att ha olika skattesatser för män och kvinnor, högre moms hos frisör för män än kvinnor?

  ”• Neddragningar inom kommunala omsorgstjänster drabbar i betydligt högre grad kvinnor än män, som anhöriga, anställda och vårdtagare. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning 4 mars var det 27 000 färre kvinnor anställda i den kommunala sektorn 2009 jämfört med 2008.” – Stämmer säkert, men det är inte bara kvinnor som drabbats, arbetslösheten bland män och kvinnor är 9,7 % respektive 9,9 %, alltså i princip total ”jämställdhet”.

  ”• Nedmonteringen av de gemensamma trygghetssystemen som a-kassa och socialförsäkring drabbar i högre grad kvinnor än män.” – Avsikten med ändringarna i socialförsäkringen är att få folk tillbaka till jobb, lyckas det kommer det framförallt gynna kvinnor. Man kan också säga att den höjning av a-kassenivåerna som de rödgröna vill göra till stor del kommer att gynna män och därmed öka den aktuella klyftan.

  ”• Vårdnadsbidraget ökar skillnaderna i ansvar och kontakt med barnen mellan män och kvinnor. I Stockholms togs mer än 90 procent av vårdnadsbidraget ut av kvinnor.” – Statistiskt helt obetydlig inverkan.

  ”• Jämställdhetsbonusen har blivit ett fiasko. Försäkringskassan har visat att den inte har någon effekt på fördelningen av föräldradagarna mellan kvinnor och män.” – Behöver onekligen bli bättre, men i grunden en jättegod idé.

  ”• Avdraget för hushållsnära tjänster har inte på något sätt motverkat problemen med den ojämlika fördelningen av hemarbetet mellan kvinnor och män, utan cementerar snarare den rådande ordningen.” – Helt ologiskt resonemang, menar man att det hemarbete som nu görs av privata företag tidigare gjordes av män? Hade det varit bättre om de kvinnor och män som gör jobbet varit arbetslösa?

  ”• Arbetsgivare med färre än 25 anställda slipper göra jämställdhetsplaner. Större företag behöver bara göra det var tredje år sedan regeringens förslag om ny diskrimineringslag trädde i kraft.” – Alla som någonsin jobbat i den verkliga världen kan säga att denna typ av planer inte har någon som helst inverkan, utan det är komplexa sociala faktorer som driver fram en förändrad attityd.

  • Marika

   Självklart kan skattesänkningar utformas på ett sätt som kommer båda könen till del lika mycket. Eftersom män har högre inkomster och större förmögenheter än kvinnor gynnas de mer av slopad förmögenhetsskatt och sänkt statlig inkomstskatt. Antagligen av förändringen av fastighetsskatten också. Naturligtvis hade man kunnat sänka andra skatter istället för just dessa, som mer kom kvinnor till del. Man hade tex kunnat sänka skatterna mer för låginkomsttagare, tex genom ett större jobbskatteavdrag för dem – gynnar kvinnor. Man hade också kunnat sänka skatten på pension – fler kvinnor är pensionärer och andelen fattiga bland just kvinnliga pensionärer är mycket hög. Man hade också kunnat sänka skatten på föräldrapenning, tex genom att låta jobbskatteavdraget gälla även där. Hade helt klart gynnat kvinnor. Etc.

   Kvinnor drabbas hårdare av nedskärningar av offentliga jobb inte bara i egenskap av anställda utan i egenskap av att ha större behov än män av välfärdstjänster, eftersom det fortfarande råder stora skillnader mellan män och kvinnor i vem som tar mest ansvar för hem, barn och äldre anhöriga.

   ”Avsikten med ändringarna i socialförsäkringen är att få folk tillbaka till jobb, lyckas det kommer det framförallt gynna kvinnor” skriver du. Ja just det men det har ju inte lyckats! Folk blir som bekant inte friskare för att sjukförsäkringen blir sämre. Så detta är något som otvetydigt missgynnar kvinnor – allt annat får nog sägas vara en ganska undermålig analys.

   Vårdnadsbidraget – jag tycker visserligen inte att jämställdhetsaspekten är den viktigaste invändningen mot vårdnadsbidraget. Men bara för att en reform påverkar relativt sett få människor är den inte oviktig, det var ett konstigt resonemang.

   Jämställdhetsbonusen – du menar att det är en jättegod idé fast den inte fungerar. Det förstår jag faktiskt inte alls. Kan du utveckla?

   De två sista punkterna håller jag med om är ganska ointressanta.

 10. Ping: Sjuk arbetsmarknad i Sverige – 2 miljoner timmar utan lön « Claeskrantz.se

 11. Ping: Men vad är det som är så satans svårt att förstå? « Kvalitetsbloggen

 12. Ping: Jämställdhetspotter har gett resultat – men mer kvar att göra | LO Bloggen

 13. Ping: Arbete inställt pga Regeringen… | Högbergs Tankar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s