Sverigedemokraterna gynnas av otryggheten

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson har skrivit en debattartikel som antagligen bryter mot lagen om hets mot folkgrupp. Jag ser få politiska frågor just nu som är lika angelägna som att mota SD:s relativa framgångar. Ett sätt att göra det är att tala om att det finns rasism hos SD. Men hur uppkommer rasismen? De som verkligen är främlingsfientliga, de når vi inte genom att tala om för dem att de helt enkelt tycker fel. Analysen måste göras djupare.

Sören Holmberg och Henrik Oscarsson har kartlagt Sverigedemokraternas väljare och funnit att de oftare än andra har låg utbildning, definierar sig som arbetare, och är arbetslösa. De har lägre förtroende och intresse för politik och sämre politiska kunskaper. Och de är oftare yngre män.

Jag tror dock inte att det räcker med att konstatera hur den individuella SD-väljaren ser ut. Vi måste också titta på sammanhanget han befinner sig i. För drygt två år sedan gjorde jag ett sådant försök, när jag undersökte de statistiska sambanden mellan Sverigedemokraternas valresultat på kommunnivå och diverse andra faktorer i min magisteruppsats. Jag hittade flera starka samband. Det allra starkaste rör brottsligheten. Ju fler anmälda brott per invånare i en kommun, desto större är sannolikheten att Sverigedemokraterna fått många röster. Det går också att hitta ett samband med arbetslöshetsnivån – SD lyckas bättre där arbetslösheten är högre.

Ett annat intressant samband gäller ohälsotalet, som är ett mått på hur många människor som är sjukskrivna. I de kommuner där ohälsotalet ökat mellan 2002 och 2005, där fick Sverigedemokraterna generellt sett fler röster i valet 2006. I de kommuner där ohälsotalet istället minskat gäller det omvända.

Ju större andel av en kommuns befolkning som har eftergymnasial utbildning, desto mindre sannolikhet att Sverigedemokraterna fått många röster. Det finns också ett starkt åldersmässigt samband. I de kommuner där befolkningen relativt sett är äldre – närmare bestämt där en stor andel är över 45 år – där lyckas SD sämre än i kommuner med en yngre befolkning.

Ytterligare ett viktigt samband gäller andelen utrikes födda. Min undersökning visar att det finns ett starkt negativt samband mellan andelen utomeuropeiskt födda invånare i en kommun och Sverigedemokraternas valresultat. I kommunvalet 2006 lyckades alltså Sverigedemokraterna bäst i de kommuner där det bor relativt få (utomeuropeiska) invandrare.

De samband jag undersökte är statistiska. Det innebär bland annat att det naturligtvis finns många enskilda undantag. Det finns enstaka kommuner med exempelvis låg arbetslöshet och hög utbildningsnivå där Sverigedemokraterna har gått framåt, och tvärtom. Det är också viktigt att komma ihåg att sambanden inte säger något om vilka individer det är som röstar på Sverigedemokraterna. Även om vi kan se att arbetslöshetsnivån har en ganska stor effekt på partiets valresultat, så vet vi inte om det är de arbetslösa eller personer som har jobb i dessa kommuner som i högre utsträckning väljer att lägga sin röst på sd.

Det vi dock med stor säkerhet kan säga är att i kommuner som visar fler tecken på social utsatthet, där lyckas Sverigedemokraterna bättre.

Hög arbetslöshet, hög brottslighet och ökad ohälsa innebär minskad trygghet, för långt fler än de som direkt drabbas. Känner man sig hotad i sin vardag verkar det alltså som att man blir mer benägen att vända sig till ett parti som Sverigedemokraterna.

Ett liknande resonemang gör Socialdemokraternas valalanalysgrupp i Malmö, som menar att det som utmärker samtliga tio valdistrikt med det högsta SD-röstandet i Malmö är att det där finns en mycket låg andel personer med eftergymnasial utbildning. Samtidigt är hushållsinkomsterna i dessa områden relativt goda. Av de tio distrikten domineras alla utom ett av bostadsrätter och småhusbebyggelse. Man drar slutsatsen att ”det är kombinationen av relativt välstånd och låg utbildning som särskiljer de extra starka SD-områdena från andra områden.” Det är inte de som har det sämst som röstar på SD – men de som ligger relativt nära och är rädda för att falla?

Rent statistiskt förklarar de faktorer jag här gått igenom mer än hälften av variationerna i Sverigedemokraternas valresultat. Däremot utelämnar min undersökning en viktig komponent, nämligen människors attityder. Det är uppenbart att enskilda personers fördomar och inställning till invandring måste vara en av de viktigaste förklaringarna till Sverigedemokraternas valresultat, eftersom främlingsfientlighet är partiets huvudfråga.

Men då vi kan se att det också finns starka samband med helt andra faktorer, som arbetslöshet och ohälsa, verkar det som att främlingsfientligheten gror bäst där otryggheten är störst. Det är värt att tänka på för den som funderar över hur Sverigedemokraterna bäst bör bemötas.

En förkortad version av min uppsats finns publicerad i Ekonomisk debatt.

UPPDATERING 091028: Idag skriver DN om min undersökning.

SvD1, 2, 3, 4, 5, DN1, 2, AB1, 2, 3, Newsmill1, 2.

Andra bloggar om , , , Rödgrönt. Intressant?

Annonser

36 kommentarer

Filed under Klyftor

36 responses to “Sverigedemokraterna gynnas av otryggheten

 1. x

  Marika.

  Kort sagt, din uppsats säger om jag förstår dig rätt följande.

  Lågutbildade och därmed lågavlönade, boende i miljonprogrammet med många utlänningar som grannar är överrepresenterade bland SD:s väljare.

  Högutbildade och därmed välavlönade boende i områden med få utlänningar är underrepresenterade bland SD:s väljare.

  Har jag förstått dig rätt?

  SD är bevisligen starka i arbetarstadsdelar och svaga i överklassområdenb typ Danderyd, Lidingö och Stockholms innerstad.

  MVH.

  x.

  • storstadspolitik

   Nej.

   Min uppsats handlar om valresultat i kommuner. Jag kan alltså inte urskilja miljonprogramsområden från villaområden så det vet jag inget om.

   Däremot visar mina resultat att i kommuner med hög andel utomeuropeiska invandrare, där får SD FÄRRE röster än i kommuner med låg andel invandrare.

   Min uppsats visar att i kommuner med högre andel lågutbildade än genomsnittet i Sverige, där får SD fler antal röster. Sedan finns det andra undersökningar som är gjorda på individnivå och som visar att SD:s väljare har lägre utbildning än andra.

   Angående inkomstnivåer så finns det inga tydliga samband mellan hög eller låg inkomstnivå i en kommun och andelen SD-väljare i min undersökning.

   Min uppsats kan alltså inte säga något om hur arbetarstadsdelar skiljer sig från överklassområden.

   • x

    Hej Marika.

    Du skriver att du inte gjort någon undersökning med hänseende av rika och fattiga områden, men om man tittar på
    valresultatet på kommunnivå för tre mycket rika kommuner.

    http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/rike/delar.html

    Danderyd:
    Moderaterna fick 50 procent.
    SD. fick 0,4 procent.

    Lidingö:
    Moderaterna fick 43 procent.
    SD. fick 0,7 procent.

    Waxholm:
    Moderaterna fick 52 procent.
    SD. fick 0,3 procent.

    Alla dessa tre kommuner har en högutbildad och därmed välavlönad befolkning, dessutom har de en mycket låg andel invandrare, varav troligen ett försumbart antal som kan benämnas som flyktingar.

    Har läst att i områden där Socialdemokraterna är starka så är även SD. starka. Motsatsen gäller för områden där Moderaterna är starka, där är däremot SD svaga.

    Du beskriver en typisk SD. väljare som lågutbildad. Lågutbildade är i regel även lågavlönade och bor snarare i miljonprogrammet än i överklasskommuner.

    Marika. Är inte detta även en beskrivning på Socialdemokraternas kärnväljare, och skulle inte detta kunna förklara varför SD. är starka där även S. är starka.
    Konkurerar dom inte om samma väljargrupp?

    Marika. Du skriver att:
    ”Däremot visar mina resultat att i kommuner med hög andel utomeuropeiska invandrare, där får SD FÄRRE röster än i kommuner med låg andel invandrare”.

    Marika. Hur går detta ihop med valresultatet i exempelvis Landskrona, som har en hög andel utländsk befolkning och där SD. fick 22 procent i kommunvalet?

    mvh.

    x.

   • storstadspolitik

    Jag skriver i mitt inlägg: ”De samband jag undersökte är statistiska. Det innebär bland annat att det naturligtvis finns många enskilda undantag.”

    Statistiska samband är på en aggregerad nivå. Det handlar om att SANNOLIKHETEN är högre för en kommun med hög brottslighet etc att också få högre andel SD-väljare. Självklart finns det undantag från detta och variationer.

    Det räcker inte att peka på tre exempel som du gör för att bevisa något vad gäller helheten, dvs Sveriges alla 290 kommuner, vilket är vad jag har tittat på i min uppsats.

    Kan också konstatera att i t ex Skåne finns en rad kommuner med högre medelinkomster än genomsnittet i Sverige där det gått mycket bra för SD. T ex Kävlinge, Staffanstorp och Svedala.

    Att det finns enskilda undantag förklarar också varför Landskrona, med hög andel invandrare, fick höga SD-siffror.

    När jag använt en regressionsmodell för att beräkna sambanden mellan andel SD-röster och inkomstnivån per kommun så hittar jag inget sådant samband som är signifikant. Det är alltså inte så enkelt som du beskriver det. Jag säger inte att min modell är perfekt på något vis, men det är alltså viktigt att inte dra för stora slutsatser på enskilda exempel.

    SD tar väljare från flera olika partier, men du har rätt så till vida att personer som definierar sig som arbetare är överrepresenterade bland SD:s väljare. Det betyder dock inte att de alla tidigare varit socialdemokrater, som du säkert förstår…

    Statsvetaren Henrik Oscarsson skriver apropå en analys av SD-väljarnas ideolog han gjort att SD-väljare inte går att på ett enkelt sätt placera på höger-vänsterskalan. Själva definierar de sig som ”mitten”. Oscarsson skriver: ”Min analys är att partiets positionstaganden på vänster-högerskalan är rätt oviktig både för sd-väljarna själva och för våra möjligheter att förklara röstning på sd. Debatten om huruvida det är etablerade vänstern eller etablerade högern som ”bär ansvaret” för sd:s framgångar är enligt min uppfattning helt poänglös.”

    (finns här: http://www.henrikoscarsson.com/2008/12/sd-vljarnas-ideologi.html)

    Jag håller med honom. Valforskaren Sören Holmberg konstaterade dessutom att i förra valet tog SD väljare från alla partier, kolla här: http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=946998

 2. Olbap

  De främsta källorna till islams sanna natur är de senare surorna (det vill säga, de sista som nedtecknades rent kronologiskt, de som med andra ord skrevs ner efter att Muhammed erövrat Mecka) i koranen, samt först och främst de traditioner om Muhammeds egna ord som nedtecknades i de s.k. Haditherna (de skrevs ner i de två seklerna efter MUhammeds död, de styr en muslims vardag och liv in i detalj, de är MINST lika viktiga som Koranen), varav de främsta är Sahih Bukhari och Sahih Muslim. Där finns bland annat att läsa: ”På domens dag ska stenarna och träden tala och säga: o muslim, en jude gömmer sig bakom mig – döda honom!”.
  Det var inspelningar av dessa verser från Sahih Bukhari som såldes på Södermalmsmoskén för några år sedan. Dessa ord skrevs ner sisådär 1200 år innan staten Israel existerade.

  • storstadspolitik

   Jaha. Jag vet inte varför du skriver detta här, mitt inlägg handlar inte om islam. Men jag antar att du på något sätt menar att det du skriver bevisar att SD har rätt. Det håller jag förstås inte med om.

   Med detta sagt vill jag också kommentera själva sakinnehållet i det du skriver. Du vet väl att i Gamla testamentet står bla att den som arbetar på söndagen ska stenas till döds (4 Mos 15:32-36). Samma sak med kvinnor som inte är oskulder när de gifter sig (5 Mos. 22:21). Dessutom förbjuder den kristne guden oss att klä oss i tyg av olika garn (5 Mos 22:11).

   Exemplen är oändliga. De säger ingenting om hur kristna lever varken idag eller förr i tiden. Enstaka citat räcker inte för att diskvalificera någon religion, oavsett om det är islam eller kristendom eller någon annan.

 3. Bra inlägg som belyser det riktiga problemet, nämligen behovet av utbildning och kunskap. Vi behöver alla fler perspektiv. Alla har rätt ur sitt perspektiv men det blir då ofullständigt och sanningshalten blir låg.

  Jag har skrivit något liknande i mitt inlägg idag och du har bekrfäftat det.

  http://dynamiskaspiralen.blogspot.com/2009/10/problemet-med-enstaka-berattelser.html

  • storstadspolitik

   Tack! Jag håller med om att det är logiskt att människor drar olika slutsatser utifrån just sina premisser och sin verklighet. Men jag tror inte att det bara räcker med mer utbildning och kunskap.

   Den slutsats jag drar av min uppsats är att otrygga samhällen skapar grogrund för främlingsfientligheten. Om man har arbetslöshet, brott och ohälsa nära inpå sig, då blir man rädd, och då ligger Sverigedemokraternas lösningar närmare än vad de annars skulle ha gjort. Samma människa som levde under tryggare omständigheter skulle kanske aldrig vända sig till SD.

   Jag tror att man måste jobba med strukturerna i samhället för att minska högerpopulistiska partiers inflytande. Dels den rena rasismen, men också med sociala strukturer som rör klass och andra livsvillkor.

   Ett samhälle med mindre klyftor, där alla har det bra, där kommer SD:s lösningar att bli betydligt mer ointressanta.

 4. Bengt Svensson

  Känner man sig otrygg och tycker att dom etablerade partierna struntar i vilket, så skall man försöka få in ett helt nytt parti. Att få in mer personer av ett befintligt parti eller personrösta in några till synes vettiga personer funkar inte.

  Det är så systemet fungerar. SD gynnas av politisk likgiltighet och inkompetens, hade varit en minst lika passande rubrik.

 5. Gavro

  Det tragiska är att vi alla är dödliga.

 6. Goran Bockman

  Denna artikel beskriver vad som sker om SD lyckas.

  FRÅN PROPAGANDA TILL BLODBAD
  De mördade sina grannar-folkmordets fotsoldater

  Adolf Hitler, Pol Pot och Slobodan Milosevic; välkända namn och ökända som hjärnorna bakom folkmord . Men vilka var fotsoldaterna, de som gjorde skitjobbet? Ofta var de lika ökända på hemmaplan som vänner grannar och arbetskamrater till dem som de våldtog, slaktade eller begravde levande.
  Inspärrad i ett koncentrationsläger i Bosnien såg Nusreta Sivac vanliga människor förvandlas till mördare.
  Hon såg fångar misshandlas bortom all igenkännlighet och iakttog hur lägervakter tvingade en muslim att våldta en muslimsk kvinna framför alla.
  Hon var chockad av att möta människor hon kände som drev lägret. ”De låtsades som om de inte kände mig,” sa hon. ”Det var svårt att begripa hur människor kunde förvandlas till odjur från den ena dagen till den andra”
  Somliga förövare deltar ovilligt- tvingade att döda för att inte sjalva bli dödade-men många, helt vanliga människor, manipuleras till att delta I dödsmaskineriet frivilligt.
  Forskare menar att att de flesta gärningsmän inte är födda mördare och aldrig har dödat förr.
  ”Du behöver inte vara sinnessjuk eller ens medfött ondskefull eller kriminell. Du kan vara helt normal, varken bättre eller sämre än du och jag”, säger Robert Lifton, en Harvardutbildad psykiatriker, som har studerat Nazi-läkare.
  ”Sanningen är att vi alla skulle kunna begå folkmord.”
  Experter har kommit fram till den oroande slutsatsen att det, i verkligheten, var väldigt lätt för folkmordens arkitekter att hitta mer än nog med vanligt folk att sköta slaktandet.
  Folkmord är ofta följden av en nationell ’storm’. Ett land som skakas av politisk och ekonomisk turbulens, i kombination med en fanatisk ledare och en sårbar befolkningsgrupp, som utses till syndabockar- tillsammans utgör de ritningen för massmord.
  Folkmordets arkitekter använder sig av samma verktyg för att genomföra sin plan.
  Gruppidentitet
  Miljoner har mördats för sin religion, sin etnicitet, eller helt enkelt för sin bildning. Gruppidentitet är en av folkmordets grundstenar. Sammanhållningen i gruppen underlättar för extremistiska ledare att elda på under urgamla motsättningar mellan folkgrupper.
  ”Alla delar vi in världen i ‘vi’ och ‘dom’, ” säger psykologen Ervin Staub, författaren till ”The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence.”
  ”Somliga människor är som vi, beroende på deras nationalitet, religion eller ras osv. De som inte är som vi blir
  ’dom’ ”
  ”Gruppidentiteten förstärks i svåra tider”, säger Staub.
  Jean-Bosco Bizimana är en ‘Hutu’ från Rwanda, som slaktade sina Tutsi-grannar för 14 år sedan. Folkmordets ledare exploaterade ett förflutet av hat mellan Hutus och Tutsis för att hetsa dem mot varandra. Detta trots att de båda folkgrupperna hade lyckats bilägga fiendskapen sinsemellan och levde i fred med varandra innan folkmordet.
  ”Vi blev manipulerade,” säger Bizimana . ”Regeringen drev oss att döda. Tidigare gifte vi oss med varandra och hjälpte varandra i det dagliga livet och vi delade allt. Vi kan inte själva fatta hur detta kunde hända.”
  Bizimanas fru säger att hennes man ”drog omkring med pöbeln och, för att visa dem att han deltog, dödade han”.
  Förövare vill inte uppfattas som svaga och i pöbelmentaliteten tycks allt individuellt ansvar upplösas.
  ”Folk kan göra nästan vad som helst i grupp och man gör allt för att inte bli avvisad”, säger psykologen Philip Zimbardo, Professor Emeritus vid Stanford och berömd för sitt ’Stanford Prison Experiment ’ från1971, som delade in frivilliga studenter i ”fångar” och ”vakter” och påvisade hur lätt folk kunde förmås att begå sadistiska handlingar.
  ”De lägger bort känslan av personligt ansvar och lägger ut ansvaret på ledaren”.
  Propaganda och dehumanisering
  Folkmords-benägna regimer använder propaganda för att röra upp hat. Så t.ex. påstod en falsk nyhet, under folkmordet i Bosnien, att muslimer matade djuren i Sarajevos zoo med serbiska barn!
  När folk känner sig hotade och utsatta kan de förledas till mord. ”De flesta folkmord uppstår ur upplevelsen av ett behov av självförsvar”, säger Christopher Browning, en Historieprofessor vid University of North Carolina, som har studerat en nazistisk polis-bataljon.
  Bizimana säger att det var Rwandas regerings radiosändningar som förledde honom till mord. ”Instruktionerna kom ju från regeringen så vi trodde det var rätt att följa dem”, säger han.
  ”Folk tenderar att uppfatta världen som rättvis”, säger psykologen Staub. ”Så därför måste målgruppen för våldet ha gjort något för att förtjana detta lidande”, tänker man”.
  Propaganda maskineriet utmålar offer-gruppen som icke-mänsklig. I Rwanda kallade Hutus sina Tutsigrannar för kackerlackor. I Kambodja sa Khmer Rouge att deras offer var maskar och för nazisterna var judarna ohyra.
  ”Dehumanisering ( att beröva en grupp människor dess mänskliga status) är det mest verkningsfulla psykologiska verktyget och används i alla fall av massmord och folkmord”, säger Zimbardo. ”Dehumanisering skymmer sikten så att, när du betraktar dessa människor ser du dem inte som mänskliga.” Istället ses fienden som ett virus, som måste utrotas om man inte själv ska bli infekterad.
  ”Folkmordets innersta kärna är rening” säger Harvards Lifton. ”I denna rening ser mördarna boten”.
  Till slut får folkmordets innovatörer se sina visioner spelas upp: Fotsoldater utför uppdraget och hela befolkningar fördrivs eller mördas.
  ”Varken förövare eller offer inser vad de är inblandade i innan det är för sent”, säger Ben Kiernan, director för ’the Genocide Studies Program’ vid Yale University.
  ”Det är en konspiration, en smygande, hemlig plan för att skapa en situation där de ovetande offren kastas ut I en konflikt med en massa av människor som, även de ofta är ovetande”, säger Kiernan.
  När de ser tillbaka på sina handlingar ångrar många förövare, som Bizimana, sina handlingar. ”Det vi gjorde mot dem då var mycket illa” säger han. Jag ångrar mig ur djupet av mitt hjärta”.
  Efter dåden har Bizimana försonats med sina överlevande Tutsi grannar och strävar nu efter att bygga upp en ny enighet i sitt land. ”Det som hände kommer aldrig att upprepas”, lovar han.
  Källa: http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/11/25/sbm.perpetrators/ se även: http://www.cnn.com/video/#/video/world/2008/11/26/sbm.nusreta.sivac.witness.cnn
  By Courtney Yager
  Översatt av Goran Bockman

 7. Olof

  Så har det politiska och mediala etablissemanget skördat nya triumfer i hyckleri.Det räckte med att Jimmy Åkesson skrev en illa underbyggt debattartikel om islam.
  Genast aktiverades ryggmärgsreflexerna hos det politiska, massmediala och kulturella
  etablissemanget. Rasism och främlingsfientlighet stämplarna stod som spön i backen.
  Man drog sig inte ens för att göra jämförelser med judar och 30-talets Hitler Tyskland dock utan att göra distinktionen att Judar är ett folkslag och att kritisera judar som folkslag är rasim och olagligt.
  Islam och muslimer är varken ett enhetligt folk eller ras utan bara en trosriktning.
  Jimmy Åkesson kritiserade företelser inom en religon. Ändå skulle rasist stämplarna fram.
  Det märkliga är att de bara kommer fram när man kritiserar religonen Islam och aldrig annars när andra trosinriktingar kritiseras.
  Det största hyckleriet är nog ändock att etablissemanget aktivt väljer att inte vara en del av det mångkulturella Sverige som man utåt vill försvara och omhuldar.
  Genom att bosätta sig i mer eller mindre etniska enklaver på Södermalm, Stockholms innerstad eller i villaförorterna i Nacka eller Bromma så har man distanserat från problemen i förorterna.
  Det är inte chefredaktörer som får sina bilar uppbrända och det är inte redaktionledningens döttrar
  som får stå ut med att kallas svennehoror eller i värsta fall blir våldtäcktsoffer.
  Det är inte heller regeringsledarmöternas söner som blir rånade i tunnelbanan.
  Vi som faktiskt bor i de mångkulturella förorterna vet vilka grupper som ligger bakom brottstatisiken
  trots etablissemangets idoga försök att frisera och dölja den. Som en konsekvens av detta så
  kommer även många invandrare att rösta på SD.
  I de mångkulturella förorterna vill inte eliten bo men vi skall ha mer mångkultur. Så därför öser vi
  på med ett par tusen ”flyktingar” till som vi inte kan assimilera eller ge arbete till med eskalerande
  sociala problem som följd.
  Så alla i det politiska, massmediala,kulturella och intellektulla etablissemanget, när ni väljer att ta
  aktiv del av det mångkulturella Sverige som ni skapat och värnar om, genom att flytta ut eller komma hit
  och hjälpa till med att lösa de sociala problem som finns genom tex att nattvandra, eller hjälpa till
  med läxläsning så blir ni trovärdiga.
  Det spelar ingen roll vad ni skriver på ledar och debatt sidorna eller vad ni säger i Tv-sofforna.
  Vi vet att det bara är skrivbordsprodukter uppkommna långt från verkligheten i en skyddad enklav.

  • storstadspolitik

   Ja, alltså. Mitt debattinlägg handlar ju överhuvudtaget inte om islam eller invandrare. Läs det gärna en gång till.

   Jag är helt övertygad om att privilegierade människor i Sverige, t ex chefredaktörer och andra med god inkomst, inte märker av de problem som andra möter i sin vardag – folk som saknar jobb, har låg inkomst, dålig hälsa etc. Så långt håller jag med dig.

   Men för egen del tror jag ju inte att dessa problem beror på invandrarna. Jag tror att det har att göra med orättvisa livsvillkor. Jag tror att det har att göra med klass. Jag tror inte det finns någon enkel lösning. Men när man är otrygg och rädd i sin vardag är det självklart att man letar efter någon sorts lösning. Och vissa tror då att allt kanske skulle bli bättre om bara invandrarna blev lite färre.

   Jag tror inte det. Jag tror att man skulle vända blicken åt ett annat håll – se efter vad politiken skulle kunna göra för att göra tillvaron bättre för fler än idag. Vad kan politiken göra för att minska brottsligheten? För att minska arbetslösheten? Kan vi höja skatterna för de som tjänar mest och fördela om dem till de som tjänar minst?

   Eller vad tror du själv? Tror du att de sociala problem du beskriver beror på invandrarna? Skulle de minska om invandrarna blev färre?

   • Olof

    Tack för svar!
    Så du menar att innan alliansen
    när skatterna och bidragen till de som tjänar minst var högre så var kriminaliteten och de sociala problemen lägre???
    Navit att tro att en skatteutjämning skulle få min dotter´s utländska klasskamrater att sluta kalla henne hora

   • storstadspolitik

    Du svarar inte på min fråga… Jag är smärtsamt medveten om att sociala orättvisor inte är något nytt. Tidigare socialdemokratiska regeringar har inte lyckats förhindra att klyftorna mellan människor vuxit. Jag tycker att det är socialdemokratins största misslyckande. Det betyder inte att jag inte tror att det går att göra något åt det.

    Jag är fortfarande intresserad av att veta om du tycker att det är något hos invandrarna själva som gör att du förknippar dem med sociala problem. Att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken, vad tror du det beror på? Deras gener? Deras kultur? Tror du att kriminaliteten generellt är högre i de länder invandrarna kommer ifrån? Eller är det något i deras möte med det svenska samhället som gör att de blir överrepresenterade i brottsstatistiken?

    Kan det t ex finnas ett samband mellan att arbetslösheten är mycket högre och inkomsterna lägre bland invandrare än bland svenskar? Är det så att det svenska samhället inte släpper in invandrare? Inte förmår ge dem goda svenskakunskaper, ett jobb och en hyfsad inkomst? Och att det i förlängningen leder till en social utsatthet och sociala problem?

    Jag är verkligen intresserad av att veta vad du tycker här.

    Vill också tillägga att jag är ganska övertygad om att det inte bara är utländska elever som säger hora. Jag har jobbat som lärare – och innan dess själv varit elev – så det har jag stora egna erfarenheter av…

 8. Pops

  Det är fantastiskt vilka slutsatser man kan dra av statistik. Som en del kommentatorer redan antytt så är sambandet inget märkligt.
  I områden med många invandrare bor svenskar med låga inkomster o låg utbildning. Det är dessa som får konfronteras med invandringens baksidor. I högstatusområden kommer inte invandrarna in varvid de rika o välutbildade inte får någon inblick i mångkulturens konsekvenser varför de kan lägga sina röster på partier som ägnar all sin kraft på viktiga frågor som t ex hur föräldraledigheten ska fördelas.
  Om du skulle göra en undersökning kring hur många av patienterna på vårdcentralerna resp långvården som blev botade skulle du nog rekommendera en nedläggning av långvården,,,eller?

  • storstadspolitik

   Javisst, om du är övertygad om att statistik är en helt oanvändbar vetenskap, då behöver vi inte diskutera. Då vet du ju själv vad som är rätt och fel utan att någonsin behöva bevisa nånting, eller hur? Själv föredrar jag att titta verkligheten innan jag drar några bestämda slutsatser av hur saker och ting ligger till.

   Jag är ledsen, men det du skriver stämmer helt enkelt inte. På kommunnivå får inte SD fler röster ju fler invandrare som finns där. Det är precis tvärtom faktiskt.

   FÖrenklat har jag gjort detta: Jag har skrivit upp Sveriges alla kommuner i en excelfil. Sedan har jag skrivit in hur stor andel röster SD fick i varje kommun. Därefter har jag skrivit upp en massa andra uppgifter, bland annat hur stor andel invandrare som bor i varje kommun.

   Om man sedan rangordnar kommunerna efter hur stor andel invandrare de har, så framkommer ett mycket tydligt mönster. Det är nämligen så att i den absoluta majoriteten av kommuner med hög andel invandrare, där har SD fått FÄRRE röster än i kommuner med låg andel invandrare.

   På statistikspråk kallas detta att sambandet är signifikant.

   Pröva själv om du inte tror mig.

 9. Sitter just och läser en intressant bok av Gerald Grant. Den har titeln Hope and Despair in the American City.

  Den beskriver bland annat reaktionen från välmående överklassbarn i förorten Brookline utanför Boston när man hade startat ett program för bussning av barn från city-kärnan. METCO-programmet kallades det och startade 1966. Dessa svarta elever fick det ofta svårt. Många av de vita barnen ville inte umgås med dem, de kallade dem nigger och de trodde fullt och fast att de bar kniv.

  De som deltog i programmet har intervjuats senare och det visade sig att det gått bra för dem eftersom de ändå kunnat knyta nya vänskapsband och bygga framgångsrika nätverk.

  Jag vet ju ingenting om din dotter Olof; Men kan det vara så att den dag din dotter börjar respektera invandrarna så börjar de också att respektera henne.

 10. Olof

  Hej!
  Tack för svar! Själklart tror jag inte att invandrare skulle generellt vara sämre människor.Snarare är det tvärt om. Man skall vara väldigt försiktig och akta sig från att generalisera. En religös övertygelse kan ofta medföra att man anstränger sig mer för att vara en god människa. Och där ligger oftast invandrare bättre till.Problemet är att alltför många kan inte släppa sitt kulturella bagage utan håller fast vid sina förlegade traditioner från hemländerna.
  Det är bara att se hur det fungerar i Afganistan och Somalia och Irak. Varje invandrare tar ju med sig en lite bit från sina hemländer i form av kultur sedvänjor etc. Ingen har givit dem tydliga
  instrutionsböcker för hur Sverige fungerar. Allt för många kan eller vill inte ta till sig vilka skyldigheter man har. Från myndighetshåll och hela det politiska etablissemanget konfronterar man inte de enorma insatser som krävs i för att komma in i samhället. I form av bra språkundervisning.
  Att komma in på en arbetsmarknad som hela tiden kräver allt mer kvalifikationer. Att lära sig alla kulturella koder som gör att man kan fungera på en svensk arbetsplats.
  Många äldre invandrare brister i motivation att lära sig ett nytt språk vilket man i sig kan ha förståelse för. Hur motiverar man dem?
  Vilka resurser kräver inte det.
  Jag kan lätt räkna ut att ni(Marika och Britta)bor förmodligen i välbärgade reservat i innerstan och odlar er ”humanism” på tryggt avstånd från alla problem. Det är främst detta hyckleri som jag vänder mig emot.
  Kommentaren att min dotter skulle först börja respektera invandrarkillarna säger allt. Hon skulle få respekt från dem om hon började bete sig som deras systar. Är det dit vi skall komma.Att hon som svensk skall börja bär sjal och huckle???

  • storstadspolitik

   Jag bor inte i innerstan. Du vet inget om varken mig eller Britta så du kan inte dra sådana förenklade slutsatser som du gör.

   Det där med att ”det är bara att titta på hur det fungerar i Somalia, Irak och Afghanistan” får du förklara vad du menar med, och gärna lämna källor på också. Du menar att eftersom det är krig i Irak och Afghanistan så krigar flyktingarna därifrån även när de kommer till Sverige? Eller?

   Jag håller med dig om att den språkliga barriären är speciell och kräver en del resurser. Men i övrigt handlar mycket av det du beskriver om klass. Att inte få en chans på arbetsmarknaden. Att inte ha status. Att inte ha pengar. Det är samma situation som massor med personer födda i Sverige befinner sig i. Att sakna det som andra har, det skapar en frustration, och det skapar ett otryggt samhälle. Det är detta jag vill komma åt.

   Din kommentar om sjal och huckle till din dotter, var kommer den ifrån egentligen? Kan du peka på en enda offentlig person i Sverige som hävdar att kvinnor som inte vill ska behöva bära sjal? Den där typen av kommentarer är inte seriösa. Det är liksom inte ett reellt hot.

   • Olof

    Tack för svar. Ok en förhastad slutsats! Men en sak vet jag säkert du bor inte i Bergsjön, Ronna,Rinkeby,Fittja el Rosengård etc och har aktivt valt att inte vara en del av det mångkulturella samhället.
    Jag törs nog ändock säga att jag har nog lite bättre koll på den multikulturella verkligheten än vad du har.
    Vad jag menar är att människor som kommer från dessa länder tar med sig sina egna erfarenheter,sedvänjor och ibland medeltida värderingar och implicerar dem här.Man skapar ett litet mini Somalia här på samma sätt som svenskar skapade ett mini-Anderstorp när de emigrerade till USA.
    Man måste också ta hänsyn till att det de är traumatiserade och behöver en vård som vi inte heller har kunskaper om och resurser till för att adekvat behandla.
    En skrämmade förklaringsmodell och egentligen rasistisk är den du presenterar om klass,status och brist på pengar. Så du menar att bara om vi ger dem en varsin BMW så att de får status och lika mycket pengar som svenskar så skulle detta lösa problemen. Så låga tankar har inte jag om invandrarna. Jag är övertygad om att de flesta själva skulle vilja jobba ihop pengar till både BMW:n och övriga statusmarkörer om det nu skall vara så viktigt vilket jag inte hoppas.
    Det finns ingen annan glädje än gläden över att vara sig själv och att få demonstrera för sig själv att man är kapabel att övervinna hinder. Det finns ingen gläde i att kräva att få det som andra har utan att själv anstränga sig och kämpa för att få det. Menar du att invandrare och flyktingar är någon sorts lägre stående varelser som man inte kan kräva något av. Jag har saknat mycket i livet men aldrig känt någon frustration över det andra har.Det finns ingen lycka i ägodelar.För så länge du inte äger dig själv så äger du ingenting.Självklart så måste de kämpa mer eftersom de har språk coh delvis även kulturen mot sig men detta gäller för svenskar som emigrerar. Frasen ”inte få en chans på arbetsmarknaden” avslöjar din din offermentalitet och hur du ser dem som offer. Man får aldrig någon chans på arbetsmarknaden man tar den.
    Min dotter slutligen.
    De enda tjejer som invandrarkillarna respekterar är deras systrar. Så om min dotter skall få respekt från dem så måste hon bli som deras systrar. Bifogar en artikel ur DN som belyser detta
    Dagens Nyheter 2000-02-11 intervjuades en grupp invandrarungdomar med bakgrund i Mellanöstern angående en gruppvåldtäkt i Rissne några veckor tidigare. Svaren som framkom visar att det bland invandrare med denna bakgrund, som i de flesta fall också är muslimsk,finns attityder som skulle kunna utgöra en förklaring till överrepresentationen. Hur utbredda dessa attityder är, finns det dock, oss veterligen, ingen statistik på. Nedan följer ett citat från artikeln:

    ”…det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som att våldta en arabisk tjej, säger Hamid. Den svenska tjejen får ju massor av hjälp efteråt, och hon har nog redan (vill inte återge ordet) Men arabtjejen får problem med sin familj. För henne är det en stor skam att bli våldtagen. Det är viktigt att hon har kvar oskulden när hon gifter sig. […] Det var ingen tillfällighet att det var en svenska som skändades i Rissne – det framgår tydligt av samtalet med Ali, Hamid, Abdallah och Richard. Alla fyra ser i någon mening ner på svenska flickor och hävdar att denna inställning är vanlig bland unga män med föräldrar som har invandrat till Sverige. […] Det är alldeles för lätt att få en svensk (fult ord om en kvinna)… tjej, menar jag, säger Hamid och ler generat över sitt ordval. […] Många invandrarkillar är ju med svenska tjejer när de är tonåringar. Men sen när de ska gifta sig tar de en riktig kvinna från sin egen kultur som inte har varit med någon kille. Så ska jag göra. Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. Man kan säga att de blir sönder……..(censur).”

   • storstadspolitik

    Olof. Jag vet inte varför du skriver inlägg här när du inte verkar intresserad av att lyssna. Du påstår att jag har skrivit att man ska ge alla invandrare en BMW. Jeez.

    Offermentalitet? nej, men jag tror på att det finns diskriminering, och jag tror på att det finns klasstrukturer. Alla har inte samma chanser här i livet oavsett hur mycket de anstränger sig.

    Artikeln du citerar ur ger uttryck för en hemsk människosyn. Men den bevisar ingenting vad gäller invandrare och hur deras attityder skiljer sig från svenskar. jag lovar att det går att hitta lika många killar som har svenskfödda föräldrar i sjutton led som har samma åsikter. Vi är trots allt ett land med nio miljoner invånare. Här finns alla möjliga puckon.

    Din dotter behöver inte bry sig om puckon. Oavsett om de är födda i Sverige eller inte.

    Och nej, du har inte bättre koll på ”den mångkulturella verkligheten” än jag.

    Ta gärna ett djupt andetag och läs en gång till. Låt det sjunka in. Sen kan du svara, om du verkligen vill bemöta det jag säger – men strunta i det om du hellre vill bemöta en massa saker du hittar på att jag säger.

   • Daniel

    Rätt så kul att du inte godtar Olofs genereliserande slutsats om var du bor men att du samtidigt har skrivit ett långt inlägg om hur du kan generalisera SD:s väljarkår på ungefär samma sett. Nu vet jag i och för sig inte hur Olofs statistiska underlag ser ut men att vända sig emot generaliserande slutsatser samtidigt som man jobbar med statistik känns som oförenliga ståndpunkter.

   • storstadspolitik

    Daniel. Statistik är kul!

    Öh, jag har aldrig sagt att jag är emot generaliseringar. Jag är mer inriktad på att man måste ha bra på fötterna för att kunna göra generaliseringar.

    I ena vågskålen: flera veckors beräkningar på statistiska data från alla Sveriges kommuner. I andra vågskålen: min folkbokföringsadress.

    Väger lika tungt?

 11. Ja Olof, du missuppfattade mitt inlägg. Medvetet eller omedvetet vad vet jag. Man kommentaren var med anledning av att medelklassungdomar i en förort till Boston kallade de färgade ungdomarna som bussats dit för niggrer etc… Det skapade inte någon atmosfär som gynnade ömsesidig respekt. Kanske lite långsökt men eftersom jag just satt och läste i boken så var det det mest näraliggande exemplet.

  Jag menar: ”It takes two to tango”

  Själv bor jag så mitt i skogen man kan. Älgarna är fler än människorna här. Innerstan i Stockholm besöker jag högst en gång per år.

  Arbete har jag på en mycket mångkulturell arbetsplats. Min svärson är invandrare och några av mina närmaste vänner är invandrare. Jag tycker nog inte att invandrare är något stort problem. Det är inskränkta människors inställning som skapar problemen.

  • Olof

   Tack för svar! Jo jag såg sedan att jag missuppfattade dig. Det gällde ju ifall min dotter respekterade invandrarkillarna. Lite svårt för mig att svara på. Har sedan barnsben impräntat det gamla poemet att
   ”Det finns så mycket gott bland de sämsta av oss människor och så mycket dåligt bland det bästa av oss människor. Så låt oss vara väldigt försiktiga i våra bedömmningar av varandra.” Hon är ju påtvingad ett kulturmönster som är henne helt främmade och hon är ju inte heller helt ensam att bli kallad svennehora. Hon är genom sin skolgång påtvingad tangon. Hon har ännu tillräcklig mental styrka att förbise glåporden.

 12. Olof

  Du skriver ju ”Att inte få en chans på arbetsmarknaden. Att inte ha status. Att inte ha pengar.”
  Om du levde i förortsverkligheten så skulle du känna till att äga en BWM är väldigt hög status för många invandrare.
  Att alla inte har samma chanser i livet är en truism och en omöjlighet att uppnå om ens önskvärd att uppnå. Det skulle kräva en oerhörd likrikning av samhället med identiska föräldrar identiska familjeuppsättning boendeformer etc….
  Tvyärr så skiljer sig vår grundläggande människosyn såpass att fortsatt diskussion inte är möjlig. Hur kan du ha så bra koll som bor inne i centrala Sundbyberg där det mest bor Svennar?
  Tackar för meningsutbytet

  • storstadspolitik

   Olof. Att du inte kan föreställa dig andra politiska åtgärder för att öka rättvisan och jämlikheten i samhället än att skänka alla en BMW och se till att alla växer upp med identiska föräldrar (?!), det säger något om dig – men ingenting om mig, och väldigt lite om den politiska verkligheten över huvud taget…

   Ang människosynen – jag tror på människors lika värde. Det är liksom utgångspunkten för allt. Jag antar att du menar att du alltså inte gör det.

   Fint också att du fick en chans att tala om att du tagit reda på var jag bor. Ökar din trovärdighet på många sätt.

 13. Goten

  Har tagit del av Olofs och storstadspolitiks meningsutbyte.
  Efter att ha bott i område präglat av bostadsrätter så förekom det bara postiva omdömen av invandrare hos mina två döttrar.
  Men efter en skilsmässa och div.trassel flyttade vi till en hyreslägenhet i ett invandrartätt område,det dröjde inte mer än någon vecka så kom de hem och grät för de blev hela tiden kallade horor av invandrarpojkarna.
  Så jag är nött att hålla med Olof.

  • storstadspolitik

   Det låter som att dina döttrar har blivit illa behandlade. Det är inte okej. Ingen ska behöva få glåpord över sig. Men jag förstår inte riktigt. Menar du att eftersom några killar som var invandrare var otrevliga så är det fel på alla invandrare?

 14. Olof

  Hej Storstad!
  När du skriver ”du har inte bättre koll på den mångkulturella verkligheten än jag”.
  Så måste jag ta reda på i vilken miljö du bor för att ta reda på om det är sant.
  Och naturligtvis så hycklar du som alla andra som jag skrev om i mitt första inlägg.
  Bor man i centrala Sundbyberg bland övriga svenskar så vet man mycket lite om förortsverkligheten jämfört med om du bott tex. Rinkeby.
  Varför inte flytta och aktivt ta del av den verkligheten så att du i fortsättningen vet vad du pratar om.
  Jag tror på att en människas värde avgörs av
  till vilken grad hon kan hjälpa sina medmänniskor.
  Vilka politiska åtgärder kan du själv tänka dig förutom en återgång till höjda skatter och bidrag som verkligen löser problemen.

  • storstadspolitik

   FÖr egen del tror jag inte att folkbokföringsadressen säger allt om en människa. Den säger t ex ingenting om var jag bott förut, vad jag har jobbat med, på vilka andra sätt jag har ”aktivt tagit del av verkligheten”.

   Jag erkänner gärna att jag lever ett privilegierat liv. Men jag kan inte se hur det gör mina kunskaper och politiska åsikter sämre än någon annans.

   Det ligger lite i sakens natur att jag är mer intresserad av att lyssna på vad människor säger, än att fixera mig vid var de kommer ifrån (vilket verkar vara viktigare för dig).

   Du behöver självklart inte lyssna på mig, men jag förstår inte varför du fortsätter att skriva här om du ändå tycker att allt jag säger är oviktigt bara för att jag har en viss adress? Man skulle ju kunna misstänka att det är något du säger för att slippa ta mina argument på allvar. Ett bekvämt sätt att slippa tro på någon alls som inte bor i samma trappuppgång som du själv?

 15. Pops

  Göran Bockman,
  Alla de vidrigheter som artikeln beskriver är nog sanna, men man kan dra 2 helt olika slutsatser av artikeln. Den ena som du drar är att vi kan riskera att hamna i en liknande situation om SD får ökat inflytande. Den andra är att detta bara händer i mångkulturella länder där det med automatik byggs upp hat o förakt mellan de olika etniska grupperna. De flesta av våra flyktingar har ju flytt för sina liv just från sådana länder dvs mångkulturens härjningar.
  Båda slutsatserna kan vara riktiga samtidigt vilket gör att man se två alternativa lösningar:
  1. Stoppa sådana som Hitler, Saddam Hussein o Pol Pot, Jimmie Åkesson m fl innan det är för sent. (Det har vi ju sett hur lätt det är.)
  2. Inte avsiktligt förändra homogena nationer genom att ta in nya religiösa/etniska grupper med helt annan kultur och religion.

  Det finns ett citat av Tage Erlander som cirkulerar flitigt på nätet. Han lär ha sagt följande i samband med att raskravallerna rasade som värst i USA 1965:
  “Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”
  Om citatet är falskt ber jag om ursäkt att jag tog upp det men stämmer det är det ju skrämmande från flera synvinklar. Ni får själva välja vilken.

  • storstadspolitik

   Hat byggs inte upp per automatik. Det får du ta och bevisa innan jag tror dig.

   Krig har uppstått även i de mest homogena nationer. För några hundra år sedan härjade svenskarna alldeles objudna runt om i Europa, t ex. Det var inte som att polackerna kom och störde oss.

   Du menar alltså att eftersom det är svårt att stoppa sådana som Hitler, Hussein och Pol Pot så… borde vi acceptera dem?

   Angående Erlander-citatet (som jag tror är riktigt, men vet inte), så är det han menar naturligtvis att vi i Sverige är lyckligt lottade som inte hade den typen av etnifierade orättvisor som ledde till raskravallerna i USA. Det finns inget i citatet som betyder att han menar att raskravallerna var de svartas ”fel” eller att de var orättfärdiga. Man pratade om raser på den tiden. Det betydde inte samma sak som nu. Jag förstår att citatet är lockande att använda utanför sitt sammanhang, men du kan aldrig få Erlander till att bli rasist. Det var han inte.

 16. Goten

  Du storstad känner tydligen inte till att det är inte bara några stycken som kastar sådana glåpord på svenska flickor,det är nog dags att du släpper sargen och kommer in i matchen.
  Det är skrämmande att sådana som du försöker negligera sanningen.
  Försök att förstå att vi fattiglappar som inte har ekonomisk möjlighet att lämna de s.k utanförskapsområdena upplever kränkningar dagligdags från våra kulturberikare,jag har bott 25 år i ett sådant område och sett hur gettofieringen ökat i takt med utomeuropeisk invandring.

  • storstadspolitik

   Tack för inbjudan att komma in i matchen. Jag trivs nog bättre utanför. Det verkar vara så många svenskar inblandade, och jag har träffat så många dumma svenskar, det är så många svenskar som har varit otrevliga mot mig, särskilt i den här kommentarstråden. Jag tänker att jag gör bäst i att hålla mig borta.